Kлиниката ги обезбедува следниве услуги:
  • Амбулаторна 24 часовна рН-метрија
  • Примена на ентерална и парентерална исхрана