Njera prej qellimeve primare do te jete permiresimi I standardeve klinike,me cka do te arihet preventive, sherim si dhe kujdes per pacientet me semumundje gastroenterohepatologjike. Ky qellim do te realizohet nepermjet permiresimit te kushteve ne klinik si dhe mjete bashkekohore per pune, si dhe garantim ne edukimin e te punesuarve dhe perkrahje ne kerkime shkencore.

Permes efikasitetit dhe organizmit te zgjeruar do ta promovojme mbrojtien gastroenterologjike. Per kte qellim, do te bashkepunojm me punetoret shendetesore, pacientet tone dhe opinionin dhe do te kemi bashkepunim te nguste me institucionet e sistemit dhe shkencetaret permes organizatave  ne dhe jashte Maqedonise.

Si hallke kryesore e sistemit shendetesore, klinika e GEH do te promovoje mundesi te njejta per te gjithe pacientet, pa dallim gjinie, moshe dhe nacionaliteti.

Drejtor I Klinikes
Doc. Dr.Kalina Grivceva Stardelova