Emër: ISHP Klinika universitare per GEH
Аdresë: rr. Nëna Tereze nr. 17
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
Vend: Qendra Klinike Nëna Tereze (klinikat interne)