Назив: ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје

Целосен назив: Јавна здравствена установа универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје

Адреса:
ул. Мајка Тереза бр.17, 1000 Скопје
Република Македонија

Телефон: +389 (0)2  3147 130

Факс: +389 (0)2  3147131

E-Mail: klinikagastro@gmail.com

ДБ: 4030007645733
ЕМБС: 6259766
ФЗОМ сметка: 100-000000660-05   Трезор на ФЗОМ

Сметки ЈЗУ:
660250011673773 ФЗОМ буџет
660250011653112 Сопствена
660250011648553 Донации


Работно време:
08:00 – 15:30 работни денови, од понеделник до петок
09:00 – 15:30 прегледи во амбуланта, работни денови, од понеделник до петок
24 часа, прегледи на итни пациенти и прием во стационар