Повеќе од 25,000 дијангостички ултрасонографски прегледи и 300 интервентни ултрасонографски дијагностички и тераписки процедури годишно се изведуваат во 3 ултрасонографски лаборатории.
Се користат современи ултрасонографски апарати, со одлична резолуција и визуализација на патолошките промени. Ова овозможува подобра дијагноза и подобар пристап за интервентните процедури.

Испитувања

  • Базична абдоминална ултрасонографија: преглед на црниот дроб, жолчното кесе, жолчните патишта, панкреасот, слезенката, бубрезите, интраабдоминалниот и ретроперитонеалниот простор во абдоменот.
  • Колор Doppler ултрасонографија: визуализација и процена на крвниот проток во вена порта, вена лиеналис, вена мезентерика, вена кава ифериор, хепаталните вени, абдоминалната аорта, артериа хепатика, и други васкуларни структури.
  • Еластографија
Post_4_100_2650_2
Post_4_opt
Post_4_Ni_novini_20180129_092621-elastografija
Post_4_119_1949prevrtena
Post_4_119_1948
Post_4_100_2653
Post_4_100_2651
Интервентна ултрасонографија дијагностичка и тераписка:

  • Биопсија на црн дроб, фокални промени во црниот дроб, тумори во интраабдоминалниот и ретроперитенеалниот простор.
  • Перкутана дренажа на абсцеси и течни колекции во абдоменот
  • Локорегионална аблација на тумори во црниот дроб со етанол алкохол
  • Терапија на симптоматски цисти
  • Перкутана трансхепатична холангиографија и дренажа дијагностичка и тераписка
  • Перкутана гастростома
  • Перкутана нефростома