Годишна сметка за 2016 година

Биланс на приходи и расходи 531 – сопствена

Биланс на приходи и расходи 737 – фондовска

Биланс на состојба 531 – сопствена

Биланс на состојба 737 – фондовска