Годишна сметка за 2020 година

Биланс на приходи и расходи 485-донации_2020

Биланс на приходи и расходи 531-сопствена_2020

Биланс на приходи и расходи 532-втора сопствена_2020

Биланс на приходи и расходи 737-фондовска_2020

Биланс на состојба 485-донации_2020

Биланс на состојба 531-сопствена_2020

Биланс на состојба 532-втора сопствена_2020

Биланс на состојба 737-фондовска_2020