Годишна сметка за 2019 година

Биланс на приходи и расходи 531-сопствена_2019

Биланс на приходи и расходи 737-фондовска_2019

Биланс на состојба 531-сопствена_2019

Биланс на состојба 737-фондовска_2019