Годишна сметка за 2018 година

Биланс на приходи и расходи 531-сопствена

Биланс на приходи и расходи 737-фондовска

Биланс на состојба 531-сопствена

Биланс на состојба 737-фондовска