Годишна сметка за 2017 година

Биланс на приходи и расходи 531 – сопствена
Биланс на приходи и расходи 737 – фондовска
Биланс на приходи и расходи 485 – донации
Биланс на состојба 531 – сопствена
Биланс на состојба 737 – фондовска
Биланс на состојба 485 – донации