Еластографија се користи Shear-wave еластографија која е дополнителен инструмент приклучен на ултразвучниот апарат. Се мери брзината на shear-wave пропагацијата која потоа се користи за одредување на еластицитетот (тврдината) на
ткивото во црниот дроб. Еластографијата е неинвазивна метода за процена на фиброзни промени во црниот дроб, која на Клиниката за гастроентерохепатологија е воведена во тек на декември 2017 година