Секциски состанок – Биолошка терапија во Гастроентерохепатологија

Тема: Биолошка терапија во Гастроентерохепатологија

Датум : 05.10.2018год.

Место: Хотел Романтик -Велес

Време на одржување: 14.00

Предавачи:

Доц. д-р Калина Гривчева Старделова,

– Доц. д-р Ѓорги Дерибан

ЈЗУ У.К. за Гастроентерохепатологија, Скопје, Македонија.