Ендоскопска Работилница – Користење на водена хирургија во ендоскопијата

Тема: Користење на водена хирургија во ендоскопијата

Датум: 18.05.2016

Место: во просториите на ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија Скопје.

Време: 09.00 – 17.00

Предавачи: Проф Аксел Ајкоф, Германија.

Доц. Ѓорѓи Дерибан,

Д-р Јане Мишевски