Трет стручен состанок- Биолошка терапија во гастроентерохепатологија

Тема: Биолошка терапија во гастроентерохепатологија

Датум: 21.09.2018

Место: Скопје –дополнително ќе биде објавено

Време на одржување 14.00

Предавачи –дополнително ќе бидат објавени