Тема: Современи трендови во ендоскопијата

Датум: 29/30 март 2019

Место: во просториите на ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија Скопје

Директор на работилницата: Доц. Д-р Калина Гривчева Старделова

Покана ендоскопска работилница_20190227

Тема: Рана појава на колоректален карцином. Каде сме. Каде одиме?

Датум: 13/14 април 2019

Место: Клиничка болница Аџибадем Систина Скопје

Линк за регистрација: https://crcconferenceskopje.com/

Brochure – CRC Conference