Тема: Биолошка терапија во Гастроентерохепатологија

Датум : 05.10.2018год.

Место: Хотел Романтик -Велес

Време на одржување: 14.00

Предавачи:

Доц. д-р Калина Гривчева Старделова,

– Доц. д-р Ѓорги Дерибан

ЈЗУ У.К. за Гастроентерохепатологија, Скопје, Македонија.

Тема: Примена на пробиотици во гастроентерологијата

Датум: 30.03.2018

Место: ТЦ Зебра (Hotel Queen’s), Скопје

Време на одржување: 13.00 ч.

Предавачи: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ,

Ас. д-р Владимир Андреевски

Тема: Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во гастроентерологијата

Датум: 24.04.2018

Место: Скопје, Македонско етно село – Пантелејмон

Време на одржување: 14.00

Предавачи:  Доц. Д-р Ѓорги Дерибан,

Ас. д-р Владимир Андреевски