Тема: Рана појава на колоректален карцином. Каде сме. Каде одиме?

Датум: 13/14 април 2019

Место: Клиничка болница Аџибадем Систина Скопје

Линк за регистрација: https://crcconferenceskopje.com/

Brochure – CRC Conference

 

Тема: Биолошка терапија во Гастроентерохепатологија

Датум : 05.10.2018год.

Место: Хотел Романтик -Велес

Време на одржување: 14.00

Предавачи:

Доц. д-р Калина Гривчева Старделова,

– Доц. д-р Ѓорги Дерибан

ЈЗУ У.К. за Гастроентерохепатологија, Скопје, Македонија.

Тема: Примена на пробиотици во гастроентерологијата

Датум: 30.03.2018

Место: ТЦ Зебра (Hotel Queen’s), Скопје

Време на одржување: 13.00 ч.

Предавачи: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ,

Ас. д-р Владимир Андреевски