Тема: Современи трендови во ендоскопијата

Датум: 29/30 март 2019

Место: во просториите на ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија Скопје

Директор на работилницата: Доц. Д-р Калина Гривчева Старделова

Покана ендоскопска работилница_20190227